Home Vijesti U Rožajama otvoren 18. salon – izložba slika likovnog kluba “Kula”

U Rožajama otvoren 18. salon – izložba slika likovnog kluba “Kula”

134
0

Image may contain: 1 person

Izlo­žba sli­ka čla­no­va Li­kov­nog klu­ba „Ku­la” 18. po redu, otvorena je u gradskoj galeriji “Hilmija Čatović” u Rožajama. Izložbu je otvorio akademski slikar Ismet Hadžić. Otvaranju je prisustvovao zavidan broj građana i ljubitelja umjetnosti uz strogo poštivanje mjera NKT-a.
NVO Li­kov­ni klub „Ku­la” osno­van je 1989. go­di­ne i od ta­da je jedan od no­si­la­ca kul­tur­ne dje­lat­no­sti u ovom gra­du, na­ro­či­to u obla­sti li­kov­ne kul­tu­re i obra­zo­va­nja. U svom član­stvu Li­kov­ni klub „Ku­la” oku­plja ka­ko sli­ka­re sa li­kov­nim obra­zo­va­njem, ta­ko i lju­bi­te­lje li­kov­ne umjet­no­sti ko­ji se iz lju­ba­vi ama­ter­ski ba­ve ovim stva­ra­la­štvom.
Klub bro­ji pre­ko tri­de­set čla­no­va ko­ji ak­tiv­no ili po­vre­me­no iz­la­žu na iz­lo­žba­ma Li­kov­nog klu­ba „Ku­la”.

Do sa­da je re­a­li­zo­vano 18 “Sep­tem­bar­skih li­kov­nih sa­lo­na” kroz ma­ni­fe­sta­ci­ju „Sep­tem­bar­ski da­ni kul­tu­re” koje organizuje CZK Rožaje po­vo­dom Da­na op­šti­ne Ro­ža­je.

No photo description available.

“Učešće je ovoga puta uzelo 16 autora, ne samo iz Rožaja, jer naš likovni klub ima članove i van Rožaja. Možemo se pohvaliti da je ova izložba bila poprilično bogata, možda čak jedna i od najbogatijih i organiziranijih, kada je u pitanju Likovni klub “Kula”. Osvrnuo bih se ovim putem i na neke nove članove kluba, a neki od njih su akademski slikari, neki su, pak, tu iz ljubavi prema slikarstvu. Sjećam se kada sam ja počinjao svoj umjetnički put i kada su me pozvali da se učlanim u klub, moje prvo izlaganje bilo je nekako sa velikom euforijom. Ta euforija je kružila cijelom čaršijom i mnogi građani su iščekivali da se desi otvaranje tog salona na godišnjem nivou. Tako da, mladi bi trebali što češće da se pojavljuju. Sve ovo njima dođe kao neka vrsta infuzije”, kazao je Selver Kardović, akademiski slikar iz Rožaja.

No photo description available.

Klub je i uče­snik broj­nih kul­tur­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja, ka­ko u op­šti­ni, re­gi­o­nu, ta­ko i van gra­ni­ca ze­mlje. Iz­lo­žba će tra­ja­ti do 10. oktobra.